Algemene voorwaarden

Defenities

1. Massageolie Online, gevestigd te Turnhout onder K.V.K. nr. 93203
2. Klant: degene met wie Massageolie Online een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Massageolie Online en klant samen.
4. Consument: een klant tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Massageolie Online
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen

1. alle prijzen die Massageolie Online hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Massageolie Online hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Massageolie Online te allen tijde wijzigen.

Recht van retour

1. Zodra de klant in verzuim is, is Massageolie Online gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Massageolie Online roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Massageolie Online, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Massageolie Online gerechtigd het recht van reclame in te ropen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Massageolie Online roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Massageolie Online in de originele verpakking, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Levering

1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door klant aangegeven adres.

Levertijd

De door Massageolie Online opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Massageolie Online tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Massageolie Online geleverde producten en/of diensten.

Aansprakelijkheid Massageolie Online

1. Massageolie Online is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Massageolie Online aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Massageolie Online is noot aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Massageolie Online aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. alle afbeeldingen, foto’s, Kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een  catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en\ of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Massageolie Online vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in het artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Massageolie Online in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Massageolie Online kan worden toegerekend in een van de wil van Massageolie Online onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Massageolie Online kan worden verlangd.
2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc,); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.
3.Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Massageolie Online 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Massageolie Online er weer aan kan voldoen.
4.Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Massageolie Online is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Massageolie Online is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van de ondergeschikte belang kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Massageolie Online.
2. Deze Bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Massageolie Online bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. De Belgische rechtbank in het arrondissement waar Massageolie Online is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 12-10-2022
Winkelwagen
error: Content is protected !!