Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring geeft Massageolie Online(handelsnaam van ID2001 CVBA) inzicht hoe de organisatie omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals wordt aangeduid in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Massageolie Online persoonsgegevens verwerkt:
  • Bezoekers van de website Massageolie Online
  • Alle overige personen die met massageolie contact opnemen of van wie Massageolie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van medewerkers, stagiairs en zzp’ers.
  • Consumenten

Verwerking van persoonsgegevens

Massageolie Online verwerkt persoonsgegevens die: (een) betrokkene(n) zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of anderszins) heeft/hebben verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Massageolie Online verwerkt persoonsgegevens voor de financiële administratie.

Rechtsgrond

Massageolie Online verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: (een) betrokkene(n) zelf bij het kopen van een product digitaal heeft/hebben verstrekt, zoals contactgegevens en bankrekeningnummer. De toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Persoonsgegevens delen met derden

Massageolie Online deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

Massageolie Online bewaart persoonsgegevens volgens de wettelijke richtlijn:
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  • Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
  • Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure
  • Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen

Massageolie Online kan deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Massageolie online gepubliceerd. Het is verstandig deze verklaring te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Overig

U hebt het recht Massageolie Online te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Massageolie Online door een emailbericht te sturen naar servicedesk(at)massageolie.online. In geval van klachten trachten we in redelijkheid tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Winkelwagen
error: Content is protected !!